(C) Pressence Public Relations
112 punktów do planu zarządzania kryzysem [pdf, 1,5 MB]


 

Zaprenumeruj "Pressence Newsletter" - miesięcznik o public relations
 
 
Media Gapa - blog o relacjach z mediami, komunikacji kryzysowej i pisaniu informacji prasowych
 
EsPResso Quiz - Krótki, ale wcale nie taki łatwy quiz PR
Zastrzeżenia prawne
Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2012

I. Informacje ogólne.

1. Witryna internetowa "pressence.com.pl" ("Witryna WWW") i firmowe blogi tematyczne (Media Gapa, 112 PR, Kryzys Online, Trener Medialny, Ekspert Medialny, Feliszek PR, Pressentacje) zawierają ogólne treści, które dotyczą działalności Pressence Public Relations.

2. Pod pojęciem Witryny WWW rozumie się serwis internetowy Pressence Public Relations wraz ze wszystkimi stronami i podstronami, które stanowią integralną część całego serwisu internetowego.

3. Witryna WWW dostarcza użytkownikom ogólnych informacji na tematy, które ich interesują. Informacje zawarte na Witrynie WWW nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usług doradztwa public relations ani jakichkolwiek innych usług.

4. Przed podjęciem decyzji należy skontaktować się z Pressence Public Relations w celu zasięgnięcia profesjonalnej porady. Przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zlecenia wykonania usług nie należy wysyłać do Pressence Public Relations żadnych informacji poufnych.

5. Zawartość Witryny WWW jest ogólną prezentacją naszych usług i nie stanowi w żadnym przypadku oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.

6. Korespondencja przesyłana za pośrednictwem Witryny WWW nie jest w żadnym razie traktowana jako oferta złożona Pressence Public Relations i Pressence Public Relations nie ma obowiązku odpowiadać na taką korespondencję.

7. Użytkownik korzystający z treści zawartych na Witrynie WWW i podejmujący na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko.

8. Pressence Public Relations nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do Witryny WWW lub z wykorzystania treści na niej przedstawionych.


II. Prawo właściwe.

9. Używanie Witryny WWW jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu.

10. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania. W pozostałym zakresie niniejsze warunki i zasady pozostają w mocy i wywierają skutki prawne.


III. Własność.

11. Właścicielem Witryny WWW jest Pressence Public Relations.

12. Wszelkie treści zamieszczone na Witrynie WWW chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Pressence Public Relations i nie są danymi ogólnie dostępnymi.

13. Wszelkie prawa do Witryny WWW, także prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało to w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.


IV. Wykorzystanie.

14. Każdy użytkownik Witryny WWW jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa autorskiego.

15. Użytkownicy Witryny WWW nie powinni drogą elektroniczną przesyłać jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym.

16. Użytkownik może korzystać z treści umieszczonych na Witrynie WWW jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Pressence Public Relations, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Witryny WWW w całości lub we fragmentach.

17. Zastrzeżenie z pkt.16 nie dotyczy kopii Witryny WWW przechowywanych w publicznie dostępnych bazach systemów katalogowych, wyszukiwawczych i indeksujących, portalach społecznościowych, pod warunkiem, że bazy te udostępniane są bezpłatnie bez żadnych dodatkowych warunków wszystkim użytkownikom Internetu i udostępnianie to nie wiąże się z korzyściami materialnymi dla udostępniającego, a udostępnianie dotyczy wielu serwisów internetowych.

18. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z Witryny WWW elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Pressence Public Relations.

19. Dozwolone jest kopiowanie Witryny WWW, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie ich przeglądania, ale jedynie dla osobistego użytku, w ilości jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem.

20. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych na Witrynie WWW w celach komercyjnych jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Pressence Public Relations.

21. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Pressence Public Relations na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych na Witrynie WWW rozpowszechnianie i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:

a. rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji i prac dopuszczalne jest w zakresie określonym udzieloną zgodą,

b. wykorzystywane informacje prezentowane są w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek,

c. wykorzystywane dane, informacje i prace będą odwoływać się do adresu internetowego Witryny WWW,

d. rozpowszechnianie i wykorzystywanie treści dopuszczalne jest wyłącznie z podaniem Pressence Public Relations jako źródła informacji (odsyłacz aktywny do domeny www.pressence.com.pl); dopuszczalne jest wykorzystanie w tym celu również logo Pressence Public Relations, pod warunkiem, że logo Pressence Public Relations jest wykorzystane bez zmiany jego kształtu i kolorystyki.

22. Korzystanie z treści umieszczonych na Witrynie WWW nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do treści umieszczonych na Witrynie.

23. Wszystkie informacje, opinie i porady powinny być interpretowane wyłącznie w konkretnych okolicznościach, w których są przedstawiane.

24. Kanały RSS stanowią nieodpłatną usługę dla prywatnego, niekomercyjnego użytku. Poprzez kanały RSS Pressence Public Relations udostępnia użytkownikom czytników RSS lub agregatorów RSS nagłówki wiadomości, treści, streszczenia i odnośniki w formacie XML. Kanały RSS mogą być umieszczane przez agregatory RSS w ich własnych katalogach służących potrzebom użytkowników. Wszelkie inne formy korzystania z kanałów RSS, w szczególności ich kopiowanie, zwielokrotnianie, wtórna publikacja, umieszczanie w serwisach internetowych, transmitowanie elektronicznie lub dystrybucja, są niedozwolone.


V. Komentarze na blogach.

25. Pressence Public Relations nie redaguje komentarzy umieszczanych przez internautów na firmowych blogach: www.mediagapa.pl, www.ekspertmedialny.pl, www.wkurzonydziennikarz.pl, http://112pr.blogspot.com, http://kryzysonline.blogspot.com, http://trenermedialny.blogspot.com, http://feliszekpr.blogspot.com i http://pressentacje.blogspot.com.

26. Pressence Public Relations zastrzega sobie prawo nie opublikowania nadesłanego komentarza, jeśli:

a. nie dotyczy treści artykułu,

b. zachęca do zachowania niezgodnego z prawem,

c. zawiera odsyłacze (linki) do witryn prywatnych lub komercyjnych,

d. zawiera wulgaryzmy,

e. jest reklamą,

f. jest spamem.

27. Pressence Public Relations nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy; są one wyłącznie opiniami internautów.


VI. Ograniczenia.

28. Mimo że Pressence Public Relations dokłada należytych starań, aby zapewnić rzetelność prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Pressence Public Relations nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Witrynie WWW.

29. Niektóre z odsyłaczy na Witrynach WWW odsyłają do serwerów administrowanych przez podmioty, za które Pressence Public Relations nie ponosi odpowiedzialności. Pressence Public Relations nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych serwerach, w szczególności za ich zgodność z prawdą.

30. Pressence Public Relations nie odpowiada za zawartość innych serwisów internetowych, a w szczególności tych serwisów, które umożliwiły dostęp do naszej Witryny WWW, jak i tych, do których użytkownik może uzyskać dostęp dzięki naszej Witrynie WWW. Pressence Public Relations nie ponosi również odpowiedzialności za odsyłacze (linki), które zawarte są w tych serwisach internetowych.

31. Odsyłacze (linki) do serwisów internetowych osób trzecich, znajdujące się na Witrynie WWW są wynikiem naszego działania w dobrej wierze i a także opartego na niej przekonania, iż zawartość tych stron pozostaje w związku z naszą Witryną WWW. Nie oznacza to, iż Pressence Public Relations dokonała przeglądu, oceny lub akceptacji serwisu internetowego osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości. Pressence Public Relations zastrzega, iż w niektórych przypadkach odsyłacze (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zawierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera Witryna WWW lub, które są prezentowane przez Pressence Public Relations w innych miejscach.

32. Pressence Public Relations nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Witryny WWW i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się na Witrynie WWW treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę.

33. W żadnym wypadku Pressence Public Relations ani jej pracownicy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się na Witrynie WWW ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.


VII. Gwarancja.

34. Pressence Public Relations dokłada należytych starań, aby wszystkie informacje na Witrynie WWW były prawdziwe i aktualne, ale nie gwarantuje ich kompletności, bezwzględnej poprawności i nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji sprzedaży i przydatności do określonego celu.


VIII. Zmiany.

35. Pressence Public Relations zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na Witrynie WWW w dowolnym terminie, bez uprzedniego powiadomienia użytkowników Witryny WWW.

36. Pressence Public Relations zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania kanałów RSS w dowolnym terminie. Zawartość udostępnianych kanałów RSS, w tym wizerunki i logotypy, należy do Pressence Public Relations, a wszelkie prawa do niej są zastrzeżone.

37. Pressence Public Relations zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych warunków w każdym czasie. Nowe zasady będą miały zastosowanie do aktów wykorzystywania treści i prac zaistniałych po wprowadzeniu nowych zasad.


IX. Kontakt.

38. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek zapytania lub uwagi dotyczące naszej Witryny WWW, prosimy o kontakt z Pressence Public Relations: biuro@pressence.com.pl.

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Tel. 77 441 40 14

Polityka ochrony prywatności


Jak Cię widzą, tak Cię piszą - Krótki audyt wizerunku |  Strona główna |  Newsletter |  Misja |  O Tobie |  O nas |  Nasza metoda |  Usługi |  Portfolio |  Warsztat |  Szkolenia |  Mam pytanie |  Czytelnia |  Lektury |  Chcesz PR? |  Twoje Info |  Jazda PRóbna |  Krótki kurs PR |  Test skuteczności rzecznika prasowego |  Test inteligencji kryzysowej |  Test skuteczności przekonywania |  Test jakości obsługi klienta |  Test jakości pracy agencji public relations |  Multicultural Quiz |  In English |  Kodeks etyki PR |  Linki |  Kontakt |  Mapa strony |  Polityka ochrony prywatności |  Zastrzeżenia prawne
Szkolenia PR |  112 PR |  Komunikacja kryzysowa |  Komunikacja kryzysowa w Internecie |  Trener medialny |  Szkolenia medialne |  Rzecznik prasowy |  Pressentacje

Twitter Facebook Google+ LinkedIn Pinterest GoldenLine YouTube
2000-2020 © Pressence Public Relations - Wszelkie prawa zastrzeżone