(C) Pressence Public Relations
112 punktów do planu zarządzania kryzysem [pdf, 1,5 MB]


 

Zaprenumeruj "Pressence Newsletter" - miesięcznik o public relations
 
 
Media Gapa - blog o relacjach z mediami, komunikacji kryzysowej i pisaniu informacji prasowych
 
EsPResso Quiz - Krótki, ale wcale nie taki łatwy quiz PR
Szkolenia medialne - Klauzula poufności
Tu jesteś » Strona główna » Szkolenia » Klauzula poufności
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCIzawarta dnia ....................... 2017 roku w .......................

pomiędzy:

Pressence Public Relations z siedzibą w Opolu przy placu Teatralnym 10-11/33,

zarejestrowaną w Wydziale Gospodarki i Promocji Miasta Opola pod numerem 22538,

reprezentowaną przez Bogusława Feliszka, legitymującego się dowodem osobistym nr ............... ,

zwaną w dalszej części niniejszej Umowy "Wykonawcą",

a

.............................................. z siedzibą w ....................... ,

reprezentowaną przez ....................... , legitymującego/-jącą się dowodem osobistym nr ............... ,

zwaną w dalszej części niniejszej Umowy "Zlecającym",

zwanymi w dalszej części niniejszej Umowy łącznie "Stronami".

Zważywszy, że Strony wyraziły wolę nawiązania wzajemnej współpracy polegającej na przeprowadzeniu przez Wykonawcę szkolenia medialnego oraz, że z uwagi na rodzaj oraz zakres prowadzonej przez Strony działalności Strony uznały za niezbędne utrzymanie w tajemnicy wszelkich informacji, które każda ze Stron uzyska od drugiej Strony w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ewaluacją szkolenia medialnego,

Strony postanowiły, co następuje:


§ 1


1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji otrzymanych lub uzyskanych od drugiej Strony w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ewaluacją szkolenia medialnego, w szczególności informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know how oraz informacji przekazanych przez Wykonawcę w ramach szkolenia medialnego (zwanych w dalszej części niniejszej Umowy "Informacjami") oraz do wykorzystania Informacji przekazanych Wykonawcy przez Zlecającego wyłącznie do optymalnego przygotowania, przeprowadzenia i ewaluacji szkolenia medialnego.

2. Obowiązki określone w ust. 1 powyżej odnoszą się do wszelkich Informacji, niezależnie od tego, czy Strona otrzymała je bezpośrednio od drugiej Strony, czy też za pośrednictwem jej podwykonawców, bądź też osób trzecich działających w imieniu tej Strony i bez względu na nośnik i formę przekazania Informacji.

3. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Umowy.


§ 2


Strony uprawnione będą do przekazania Informacji wyłącznie swoim pracownikom, osobom zatrudnionym na innej podstawie prawnej oraz doradcom, w przypadku, gdy okaże się to niezbędne dla realizacji celów wynikających z niniejszej Umowy. Strony zobowiązane będą do poinformowania tych osób o obowiązkach wynikających z niniejszej Umowy oraz do odebrania od tych osób pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się one do zachowania poufności. Strony będą ponosić odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez powyższe osoby.


§ 3


1. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i uprawnione osoby zażądają od Strony ich przekazania.

2. Każda ze Stron, do której skierowane zostanie żądanie udostępnienia informacji, od osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, zobowiązana będzie niezwłocznie poinformować drugą Stronę o zgłoszeniu powyższego żądania, chyba że przekazanie informacji o żądaniu jest zabronione na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia Informacji. Powyższe powiadomienie winno być dokonane w miarę możliwości przed udzieleniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia.


§ 4


Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszej Umowie nie dotyczy Informacji, o których mowa w § 3 powyżej oraz które:

a. są lub zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej Umowy,

b. zostały ujawnione przez jedną ze Stron na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony, od której pochodzą Informacje,

c. które były w posiadaniu Strony przed zawarciem niniejszej Umowy,

d. zostały uzyskane przez Stronę z niezależnych źródeł bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy,

e. zostały uzyskane niezależnie od drugiej Strony jako wynik pracy wykonanej przez Stronę lub jej doradców.


§ 5


1. Każda ze Stron zobowiązana będzie do odbierania Informacji od drugiej Strony oraz przekazywania jej Informacji wyłącznie za pośrednictwem swoich pracowników, którzy zostali powiadomieni o obowiązkach wynikających z niniejszej Umowy, poczty lub firmy kurierskiej. Skorzystanie przez którąkolwiek ze Stron z jakiegokolwiek innego środka przekazu informacji będzie możliwe jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

2. Strony zobowiązane będą do dołożenia należytych starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane przez nie do odbioru oraz przekazywania Informacji (w szczególności telefony) gwarantowały zabezpieczenie tych Informacji przed dostępem osób nieuprawnionych.


§ 6


1. Strony zobowiązane będą do przechowywania wszelkich Informacji wyrażonych w formie materialnej (w tym materiałów w formie pisemnej, komputerowych nośników informacji, filmów oraz nośników dźwięku), zwanych dalej Danymi, w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą w inny sposób oraz uniemożliwiający dostęp do tych Danych przez osoby nieuprawnione.

2. Każda ze Stron zobowiązana będzie do niezwłocznego przekazania drugiej Stronie wszystkich będących w jej posiadaniu Danych dotyczących drugiej Strony, jeżeli druga Strona tego zażąda. Przekazanie Danych nastąpi w sposób określony przez Stronę żądającą przekazania i odbędzie się na jej koszt.

3. Za Dane będące w posiadaniu Strony uważać się będzie również Dane, którymi dysponują osoby określone w § 2 niniejszej Umowy.


§ 7


1. Każda ze Stron zobowiązana będzie do niezwłocznego zawiadomienie drugiej Strony o każdym przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Informacji.

2. Strony zobowiązane będą do współdziałania w celu podjęcia stosownych kroków zmierzających do uniknięcia bądź zmniejszenia skutków ujawnienia Informacji, o którym mowa w ust. 1 powyżej i zapobieżenia podobnym wypadkom w przyszłości.


§ 8


1. Umowa niniejsza nie oznacza przeniesienia na żadną ze Stron uprawnień wynikających z patentu, praw autorskich, praw do znaku towarowego ani żadnych innych praw przysługujących drugiej Stronie Umowy.

2. Umowa niniejsza nie daje żadnej ze Stron prawa występowania w imieniu drugiej Strony ani składania w imieniu drugiej Strony jakichkolwiek oświadczeń woli.


§ 9


W przypadku naruszenia przez jedną ze Stron zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy drugiej Stronie przysługiwać będzie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z takim naruszeniem.


§ 10


Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony 3 (trzech) lat od daty jej podpisania.


§ 11


1. W przypadku podjęcia przez jedną ze Stron decyzji o rezygnacji z udziału w szkoleniu medialnym przed jego rozpoczęciem lub rezygnacji z jego przeprowadzenia Strony zobowiązane będą do niezwłocznego zwrotu drugiej Stronie wszelkich nośników, na których zapisane były Informacje wraz ze wszystkimi kopiami będącymi w posiadaniu Strony lub innych osób, którym Informacje zostały ujawnione.

2. Postanowienia ust. 1 powyżej nie mają wpływu na obowiązek Stron do zachowania poufności przez okres, o którym mowa w § 10 niniejszej Umowy.


§ 12


1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z niniejszą Umową dokonywane będą na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej (e-mail) lub firmy kurierskiej na adres:


Wykonawca Zlecający
Kto Kto
Ulica Ulica
Kod pocztowy, miasto, kraj Kod pocztowy, miasto, kraj
Tel.: Tel.:
E-mail: E-mail:

2. Zawiadomienia i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej będą uznane za doręczone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich wysłania, a w przypadku przekazania osobiście następnego dnia roboczego następującego po dniu przekazania.

3. Każda ze Stron zobowiązana będzie do powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu wskazanego w ust. 1 powyżej. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, zawiadomienie bądź oświadczenie wysłane na adres lub numer wskazany w ust. 1 powyżej uznane będzie za doręczone z upływem terminów, o których mowa w ust. 2 powyżej.


§ 13


W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 14


Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 15


Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.


§ 16


Strony zobowiązują się do dołożenia należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy.


§ 17


Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.


W imieniu Wykonawcy W imieniu Zlecającego
____________________ ____________________
(czytelny podpis) (czytelny podpis)

Jak Cię widzą, tak Cię piszą - Krótki audyt wizerunku |  Strona główna |  Newsletter |  Misja |  O Tobie |  O nas |  Nasza metoda |  Usługi |  Portfolio |  Warsztat |  Szkolenia |  Mam pytanie |  Czytelnia |  Lektury |  Chcesz PR? |  Twoje Info |  Jazda PRóbna |  Krótki kurs PR |  Test skuteczności rzecznika prasowego |  Test inteligencji kryzysowej |  Test skuteczności przekonywania |  Test jakości obsługi klienta |  Test jakości pracy agencji public relations |  Multicultural Quiz |  In English |  Kodeks etyki PR |  Linki |  Kontakt |  Mapa strony |  Polityka ochrony prywatności |  Zastrzeżenia prawne
Szkolenia PR |  112 PR |  Komunikacja kryzysowa |  Komunikacja kryzysowa w Internecie |  Trener medialny |  Szkolenia medialne |  Rzecznik prasowy |  Pressentacje

Twitter Facebook Google+ LinkedIn Pinterest GoldenLine YouTube
2000-2020 © Pressence Public Relations - Wszelkie prawa zastrzeżone