Pressence Public Relations - Ankieta
Wcale nie taki ┬│atwy EsPResso Quiz
1. Najgorsza rzecz jak┬▒ mo┬┐esz powiedzie├Ž reporterowi to:
"Bez komentarza."
"Wykluczone."
"By├Ž mo┬┐e..."
"Mówiê to nieoficjalnie."
2. ┬Žredni czas wypowiedzi do kamery (tzw. setki) w "Wiadomo┬Âciach" TVP wynosi:
9,9 sek.
11,4 sek.
12,2 sek.
13,3 sek.
3. Najlepsza d┬│ugo┬Â├Ž wywiadu prasowego dla Ciebie to:
20 minut.
1 godzina lub d┬│u┬┐ej.
tyle ile potrzebuje dziennikarz.
5 minut i ani sekundy d┬│u┬┐ej.
4. Dziennikarze powinni by├Ž traktowani:
jak przyjaciele - inaczej nie napisz┬▒ o Tobie dobrze.
z kurtuazj┬▒ i szacunkiem - to przecie┬┐ te┬┐ ludzie; niekt├│rzy nawet mili :-)
z wy┬┐szo┬Âci┬▒ - nie maj┬▒ poj├¬cia kim jeste┬ i co robisz.
jak z┬│o konieczne - lepiej kiedy nie masz z nimi kontaktu.
5. Kiedy nie znasz odpowiedzi na pytanie dziennikarza:
prosisz o zadanie nastêpnego pytania.
ignorujesz pytanie i zmieniasz temat.
udajesz, ┬┐e nie rozumiesz pytania.
wyja┬Âniasz dlaczego nie mo┬┐esz odpowiedzie├Ž.
6. W wywiadzie telewizyjnym Twoje s┬│owa s┬▒ najdobitniej wzmacniane przez:
ruchy ga┬│ek ocznych.
gestykulacjê.
fryzurê.
mimikê.
7. Najlepsz± metod± przygotowania siê do trudnego wywiadu jest:
opracowanie odpowiedzi na spodziewane pytania.
opracowanie trzech zwi├¬z┬│ych kluczowych komunikat├│w, kt├│re nale┬┐y umiej├¬tnie w┬│┬▒cza├Ž do wszystkich odpowiedzi.
przeprowadzenie symulowanego wywiadu, w którym kolega lub kole¿anka odegra rolê agresywnego reportera.
Wszystkie powy┬┐sze odpowiedzi.
8. Kiedy reporter wykazuje siê brakiem wiedzy i zadaje napastliwe pytania:
szybko koñczysz rozmowê.
zasypujesz reportera faktami i statystykami.
odpowiadasz na ka┬┐de istotne pytanie, aby obali├Ž nies┬│uszne oskar┬┐enia.
przekazujesz reporterowi teczkê z wszystkim danymi o firmie.
9. W telewizji i radiu kiedy pojawia siê d³u¿sza pauza w rozmowie:
m├│wisz cokolwiek, aby da├Ž dziennikarzowi czas na wymy┬Âlenie nowego pytania.
u┬Âmiechasz si├¬ i czekasz; to dziennikarz prowadzi wywiad.
wychodzisz, bo to oznacza koniec wywiadu.
poprawiasz krawat lub zerkasz do notatek.
10. Dzwoni dziennikarz z pro┬Âb┬▒ o komentarz do sonda┬┐u bran┬┐owego. Co robisz?
Zanim siê wypowiesz, prosisz, ¿eby przeczyta³ Ci kluczowe konkluzje sonda¿u.
M├│wisz, ┬┐e przed komentarzem musisz zapozna├Ž si├¬ z wynikami sonda┬┐u.
Odmawiasz wypowiedzi, bo nie znasz tego sonda┬┐u.
Nie komentujesz sonda┬┐u, ale m├│wisz o innych wa┬┐nych i aktualnych sprawach.
11. Zgoda na publikacjê fotografii rozmówcy w mediach i rozpowszechnianie jego wizerunku:
musi by├Ž zawsze potwierdzona na pi┬Âmie.
mo┬┐e by├Ž udzielona w dowolnej formie, ale zgoda nigdy nie mo┬┐e budzi├Ž w┬▒tpliwo┬Âci.
musi by├Ž zawsze potwierdzona u notariusza.
¯adna z powy¿szych odpowiedzi.
12. Dziennikarz nie ma obowi┬▒zku autoryzowania wypowiedzi je┬┐eli:
omawia wypowied┬╝ i nie podaje konkretnego cytatu lub wykorzystuje wypowied┬╝, kt├│ra ju┬┐ by┬│a publikowana w prasie.
autor wypowiedzi nie przyznaje siê do przypisywanych mu s³ów.
zamierza wykorzysta├Ž bardzo m┬▒dry cytat.
nie mo┬┐e skontaktowa├Ž si├¬ z autorem wypowiedzi.
13. Jak nazywa siê newsletter wydawany przez Pressence Public Relations?
Kurier Pressence.
Pressence Monthly.
Pressence Newsletter.
Nie wiem.
14. Wybieraj┬▒c rzecznika prasowego nale┬┐y bra├Ž pod uwag├¬:
jego/jej wiedzê o organizacji.
jego/jej umiej├¬tno┬Âci ustnej i pisemnej komunikacji interpersonalnej.
jego/jej temperament.
Wszystkie powy┬┐sze odpowiedzi.
15. Jak nazywa siê taktyka oferowania w sytuacji kryzysowej niezadowolonym klientom talonów podarunkowych i kart rabatowych?
Lizusostwo.
Instrumentalizacja finansowa.
Ingracjacja.
Pozytywna autoprezentacja.
16. Kiedy w czasie wywiadu dziennikarz prosi o poufne dane finansowe:
t┬│umaczysz, ┬┐e firma nigdy nie ujawnia poufnych informacji.
z jawn± niechêci± udzielasz odpowiedzi.
podajesz liczby w du┬┐ym zaokr┬▒gleniu.
obiecujesz, ┬┐e podasz te dane po zako├▒czeniu wywiadu.
17. Tw├│j g┬│├│wny konkurent jest ostro krytykowany w kryzysie przez media. Dziennikarz prosi o komentarz. Co robisz?
Nie komentujesz sprawy, ale podkre┬Âlasz sukcesy swej firmy.
Nie komentujesz sprawy, ale odnosisz siê do istotnych problemów Twojej bran¿y.
Wyja┬Âniasz, ┬┐e nigdy nie wypowiadasz si├¬ o konkurencji.
Wyja┬Âniasz, ┬┐e nigdy nie wypowiadasz si├¬ o konkurencji i wyra┬┐asz wsp├│┬│czucie dla firmy w opa┬│ach.
18. Wywiady telewizyjne:
wymagaj┬▒ kr├│tkich, rzeczowych i jasnych odpowiedzi.
s┬▒ znakomit┬▒ okazj┬▒ do dyskutowania o skomplikowanych problemach.
pozwalaj┬▒ popisa├Ž si├¬ ironicznym poczuciem humoru.
Wszystkie powy┬┐sze odpowiedzi.
19. Pisemne o┬Âwiadczenia przedstawiane mediom:
wzmacniaj± kluczowe komunikaty i zmniejszaj± liczbê pomy³ek w reporterskich relacjach.
s± zbêdne kiedy rzecznik prasowy dobrze wykonuje swoj± pracê.
wymagaj± wiele trudu, który i tak nie bêdzie w pe³ni doceniony przez dziennikarzy.
s┬▒ nieetyczn┬▒ pr├│b┬▒ zmuszenia dziennikarzy do pisania prawdy.
20. Plany zarz┬▒dzania kryzysowego podlegaj┬▒ systematycznej aktualizacji, a cykl planowania - zgodnie z ustaw┬▒ o zarz┬▒dzaniu kryzysowym - nie mo┬┐e by├Ž d┬│u┬┐szy ni┬┐:
p├│┬│ roku.
rok.
dwa lata.
trzy lata.